Kontrakt dla Miasta i Gminy Myślenice

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Nasz kontrakt dla Gminy Myślenice. To zobowiązanie, które przyjmuję do realizacji dla Państwa na okres pełnych pięciu lat trwania kadencji … bo Razem Możemy Więcej!

Troszczymy się o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców

Nasze priorytety to:
• węzeł dwupoziomowy w Jaworniku dla Mieszkańców i obsługujący strefę przemysłową
• przejazd i przejście pod Zakopianką dla Mieszkańców Krzyszkowic i Głogoczowa
• rozbudowa dróg zbiorczych wzdłuż Zakopianki – od Myślenic do Głogoczowa
• linia kolejowa – szybka kolej aglomeracyjna Myślenice – Kraków
• rewitalizacja Rynku – modernizacja zabytków, wprowadzenie więcej zieleni, fontanny, nowego oświetlenia, większej ilości ławeczek.
• budowa chodników przy drogach powiatowych: Trzemeśnia – Poręba, Trzemeśnia – Zasań, Droginia – Łęki, Bęczarka, Głogoczów, Zawada, Krzyszkowice, Jasienica, Bysina
• budowa chodników przy gminnych drogach na terenie poszczególnych Sołectw naszej Gminy
• modernizacja obiektów mostowych
• nowe nawierzchnie drogowe i modernizacja istniejących
• nowe dodatkowe, bezpieczne rozwiązania komunikacyjne usprawniające ruch samochodowy w mieście i gminie – budowa rond, m.in. w Osieczanach i Łękach
• parkingi wielopoziomowe zlokalizowane na dawnym placu targowym, obok powstającego Muzeum Niepodległości, przy ulicy Słowackiego oraz na Osiedlu 1000 – lecia
• rozpoczęcie realizacji drogi zachodniej i wschodniej dla Myślenic
• uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego – wykonanie instalacji solarnych jako nowe punkty świetlne na terenie Miasta i Gminy Myślenice oraz modernizacja istniejących na energooszczędne – typu LED
• monitoring w centrach wsi
• montaż nowych wiat przystankowych
• uruchomienie linii miejskiej za 1 zł. by w Myślenicach można było się poruszać od Górnego Przedmieścia, przez Śródmieście, Zarabie, aż po Dolne Przedmieście
• podnoszenie estetyki centrum na terenach wiejskich poprzez kontynuację programu „Odnowa Centrum Wsi”
• uporządkowanie własności dróg
• prowadzenie stałej akcji mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych
• uchwalanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyznaczenie nowych terenów pod mieszkalnictwo
• podjęcie wszelkich działań, mających na celu regulację rozkładów jazdy i koordynację komunikacji na terenie Gminy
• doposażanie OSP na terenie naszej Gminy i Straży Miejskiej
• podjęcie działań na rzecz udostępnienia Internetu bezprzewodowego dla każdego Mieszkańca

Inwestujemy w edukację Naszych Dzieci

• zwiększymy ilość miejsc w żłobku samorządowym o kolejne 50 miejsc, o czym mówiliśmy wcześniej oraz wykonamy termomodernizację tego budynku
• zwiększymy ilość miejsc dla dzieci w myślenickich przedszkolach, wybudujemy przedszkole w Jaworniku, Osieczanach, rozbudujemy przedszkole samorządowe w Trzemeśni
• rozbudujemy szkoły podstawowe w miejscowościach Bęczarka i Osieczany
• będziemy w dalszym ciągu wyposażać szkoły podstawowe w nowoczesne technologie informatyczne i audiowizualne, w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni: językowych, chemicznych, biologicznych, geograficznych i informatycznych
• rozbudujemy place zabaw dla dzieci przy przedszkolach, szkołach podstawowych i na terenach rekreacyjnych Gminy Myślenice
• wybudujemy boisko sportowe z nawierzchni syntetycznej przy każdej szkole
• zorganizujemy stołówkę/jadalnię z obiadem w każdej szkole podstawowej
• wydłużymy przerwę międzylekcyjną na spokojne spożycie ciepłego posiłku przez dziecko
• wprowadzimy szafki do szkół podstawowych, w których uczniowie będą mogli przetrzymywać swoje podręczniki i zeszyty
• zorganizujemy we wszystkich szkołach podstawowych świetlice szkolne i dostosujemy godziny ich pracy do potrzeb Rodziców
• będziemy w dalszym ciągu wspierać finansowo uzdolnione dzieci, zorganizujemy dodatkowe zajęcia w szkołach dla dzieci uzdolnionych oraz dla dzieci wymagających dodatkowej pomocy w nauce
• wprowadzimy programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
• zorganizujemy półkolonie dla dzieci i młodzieży z naszych szkół w okresach ferii zimowych i letnich
• uruchomimy Gminną Myślenicką Akademię Talentów we współpracy ze Stowarzyszeniem „MAT” i uczelniami wyższymi, w ramach której organizowane będą zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające zainteresowania m.in.: w zakresie matematyki, informatyki, biologii czy chemii.
• wprowadzimy nowe profile klas sportowych
• utworzymy Młodzieżową Radę Gminy
• będziemy kontynuować system nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów
• rozpropagujemy gminne konkursy z lokalnej historii, przyrody i kultury
• będziemy motywować dyrektorów i nauczycieli szkół do ciągłego podnoszenia wyników nauczania
• uruchomimy darmowy dojazd na wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
• utrzymamy jasny system podziału środków budżetowych na poszczególne placówki oświatowe
• opracujemy i wdrożymy strategię infrastruktury oświaty na lata 2019- 2029

Stwarzamy warunki do rozwoju pasji naszych Mieszkańców

Poszerzymy ofertę sportową, rekreacyjną i turystyczną poprzez:
• rozbudowę ścieżek rowerowo–biegowych wokół Zbiornika Dobczyckiego, zagospodarowanie Zbiornika Dobczyckiego
• dążenie do pogłębienia koryta rzeki Raby, w celu wykonania właściwego kąpieliska z plażą i kajakami
• budowę kąpieliska na Zarabiu między Centrum Sportu i Rekreacji a Dolnym Jazem
• budowę tężni solankowej
• budowę muszli koncertowej
• rozbudowę skate parku
• budowę zadaszenia nad kortami tenisowymi
• budowę zadaszenia boiska sportowego
• rozwój bazy noclegowej – budowa Hotelu na Zarabiu
• modernizację campingu na Zarabiu
• budowę cyklocentrum na Górze Chełm – w tym tras downhillowych
• utworzenie centrum lekkoatletycznego na świeżym powietrzu
• rekreacyjno – turystyczne zagospodarowanie Góry Plabańskiej
• ciągłą współpracę ze spółdzielnią mieszkaniową Zorza i wspólnotami mieszkaniowymi w estetyzacji i tworzeniu stref rekreacji na naszych osiedlach mieszkaniowych
• rozwój infrastruktury sportowej na terenach Sołectw
• budowę nowych placów zabaw, siłowni plenerowych
• tworzenie nowych produktów turystycznych m.in Chełm – Poręba przy dobrej współpracy z Lasami Państwowymi
• udostępnienie Centrum Sportu i Rekreacji dla dzieci i młodzieży ze szkół, które nie posiadają odpowiednich warunków do przeprowadzenia zajęć sportowych
• poszerzenie oferty w ramach myślenickiej karty Rodzina 3+
• uruchomienie darmowego dojazdu na wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
• wprowadzenie bezpłatnych kompleksowych badań sportowych dla wszystkich zawodników z terenu naszej gminy
• utworzenie nowych profili klas sportowych

Kultura ma sens

Dlatego
• wybudujemy muszlę koncertową/amfiteatr
• zmodernizujemy i doposażymy MOKiS w niezbędne wyposażenie wzmacniające ofertę artystyczną (sprzęt multimedialny, wyposażenie plastyczne, wyposażenie ekspozycyjne, wyposażenie technologiczne sali widowiskowej)
• zaadoptujemy podziemia MOKIS na potrzeby centrum aktywności artystycznych (siedziby i pracownie stowarzyszeń twórczych)
• będziemy wspierać lokalne centra kultury, wzmocnimy potencjał wiejskich centrów kultury
• będziemy wspierać finansowo koła gospodyń i stowarzyszenia twórcze
• utworzymy mini skwery tematyczne poświęcone lokalnej kulturze (skwery z fraszkami, legendami, bohaterami lokalnymi, poetami, artystami
• zadbamy o renowację ważnych miejsc historycznych na terenie Gminy – Zamczysko, Studzienki, Kościółek w Trzemeśni
• utworzymy szlaki turystyki kulturowej – szlaki tematyczne: myślenickich bohaterów, niezwykłych miejsc przyrody
• poszerzymy ofertę wydarzeń festiwalowych – Myślenicki Festiwal Lata, Jazz nad Rabą, Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem, Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne, Myślenicki Festiwal Ceramiki
• wykreujemy nowe wydarzenia w oparciu o potencjał twórczy lokalnych artystów, muzyków, twórców
• będziemy organizować cykliczne spotkania koncertowe i warsztaty doskonalące dla amatorskich zespołów muzycznych
• umożliwimy rozwój i wsparcie systemowe dla orkiestr dętych
• wdrożymy myślenicką kartę kultury – programu benefitowego uprawniającego do zniżek na płatne wydarzenia kulturalne organizowane przez miejsko – gminne instytucje kultury
• wdrożymy lokalny program stypendialny – Myślenicka Kuźnia Talentów” wspierający rozwój twórczy artystów zawodowych i amatorów
• będziemy wspierać rozwój czytelnictwa
• Muzeum Niepodległości stworzy nowy program dla Was – Mieszkańców.
• zorganizujemy „Wolne Niedziele” – wystawy i wernisaże, aby Mieszkańcy mogli w nich uczestniczyć
• będziemy ogłaszać konkursy na stanowiska Dyrektorów jednostek kultury

Wspólnie z Mieszkańcami o czyste środowisko

W trosce o środowisko:
• obniżymy opłaty za wodę i ścieki
• przeprowadzimy program wymiany pieców dla mieszkańców
• pozyskamy dotacje dla mieszkańców na odnawialne źródła energii: solary, fotowoltaika, pompy ciepła
• rozbudujemy sieć wodno – kanalizacyjną
• podniesiemy jakość usług świadczonych przez Zakład Utylizacji Odpadów
• będziemy kontynuować program „Zielone Miasto i Gmina Myślenice” – poprzez wprowadzanie nowych zielonych terenów, nasadzeń kwiatów, drzew, tworzenia ”osiedlowych parków kieszonkowych”
• będziemy chronić istniejące tereny zielone
• zadbamy o ochronę i pielęgnację drzew
• wprowadzimy roślinność pochłaniającą szkodliwy dla zdrowia pył zawieszony PM 10, CO2
• pomożemy Mieszkańcom w wypełnianiu skomplikowanych wniosków do WFOŚiGW w ramach projektu „Czyste powietrze”
• ograniczymy niską emisję – wybudujemy ścieżki rowerowe w mieście, uruchomimy komunikację miejską
• utworzymy wypożyczalnię samochodów elektrycznych
• wprowadzimy oświetlenie uliczne hybrydowe i solarne
• zakupimy oczyszczacze powietrza do szkół i przedszkoli
• wprowadzimy stały monitoring jakości powietrza w każdej miejscowości

Pomagamy zdrowo żyć

• będziemy finansować i realizować programy profilaktyczne. Przykładem dotychczasowych dobrych praktyk finansowanych przez samorząd gminny jest m.in. program skierowany dla kobiet w wieku 30 – 50 lat pod nazwą: „Biust zbadany – rak złapany”, gdzie w ciągu kilku dni 365 osób zgłosiło chęć uczestnictwa w tym programie. Ale sfinansujemy również inne: program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych, „Mocny kręgosłup” – profilaktyka wad postawy dla dzieci i młodzieży, program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy, program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych. Również profilaktyka stomatologiczna oraz profilaktyka chorób układu mięśniowo – szkieletowego nie może być traktowana marginalnie.
• będziemy przeznaczać środki na podniesienie jakości usług
• dofinansujemy zakup karetek pogotowia z napędem na cztery koła, co ma duże znaczenie w naszym terenie (co zresztą miało miejsce w latach poprzednich)
• wypracujemy system pomocy dla akcji charytatywnych skierowanych dla naszych mieszkańców, którzy wzięli w swoje ręce rozwiązanie wielu problemów służby zdrowia, na których brak jest rozwiązań systemowych, to dziś mieszkańcy Gminy Myślenice organizują akcję charytatywne dla ciężko chorych mieszkańców, i dopóki nie będzie konkretnej państwowej pomocy dla tych osób, dopóty będziemy w dalszym ciągu ich wspierać
• zorganizujemy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pourazowego
• będziemy wspierać rozwój sportu szkolnego oraz rehabilitację dzieci z wadami postawy
• wdrożymy i rozwiniemy system „Opaski Życia” dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych
• sfinansujemy w szkołach podstawowych dodatkowe zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
• przeszkolimy nauczycieli w szkołach Gminy Myślenice z kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
• wyposażymy każdą szkołę i przedszkole w podstawowy sprzęt do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej
• wprowadzimy bezpłatne kompleksowe badania sportowe dla wszystkich zawodników z terenu naszej Gminy
• wdrożymy program grantowy promujący zdrowy styl życia

Niepełnosprawni – jesteśmy razem z Wami

• dostosujemy infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych
• będziemy wyrównywać szanse społeczne – niepełnosprawni pracują
• będziemy wspierać matki dzieci niepełnosprawnych
• stworzymy ofertę kulturalną i rekreacyjną dedykowaną osobom z dysfunkcjami i zagrożonym wykluczeniem społecznym
• obejmiemy specjalnymi formami opieki dziennej niepełnosprawne osoby dorosłe
• przełamiemy bariery dla niepełnosprawnych
• będziemy wspierać działania mające na celu utworzenie „spółdzielni socjalnych” aktywizujących osoby niepełnosprawne i tworzących nowe miejsca pracy
• wdrożymy system „Opaska życia”

Seniorzy to też przyszłość Myślenic

Zapewnimy
• dzienne domy wsparcia dla seniorów – miejsce gdzie przez cały dzień będą pod stałą opieką
• utworzenie siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku w nowym budynku Muzeum Niepodległości
• dodatkowe rabaty w „Myślenickiej „Karcie Seniora”
• utworzenie Rady Seniorów przy Burmistrzu i Radzie Miejskiej
• ofertę aktywności kulturalnej i sportowej dla Seniorów
• wdrożenie systemu „Opaska życia”
• wsparcie działalności organizacji zrzeszających Seniorów ( granty, dotacje)

Przedsiębiorcy będą naszym partnerem

• zapewnimy rozszerzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych na terenie Gminy Myślenice w oparciu o istniejący obszar w Polance i Jaworniku
• scalimy grunty pod następne strefy aktywności gospodarczej
• zapewnimy partnerską współpracę z przedsiębiorcami poprzez Lokalną Radę Przedsiębiorczości przy Burmistrzu
• będziemy kontynuować dobry zwyczaj konsultacji podatków lokalnych z myślenickimi izbami przedsiębiorców
• będziemy wspierać lokalną przedsiębiorczość poprzez prowadzenie stabilnej polityki podatkowej
• uporządkujemy budownictwo wielomieszkaniowe na terenie miasta

Nic o nas bez nas – partycypacja społeczna

• będziemy wspierać organizacje pozarządowe i powołamy dla nich pełnomocnika w celu aktywizacji Mieszkańców
• zmienimy zasady i zwiększymy środki na budżet obywatelski, inicjatywę lokalną i zadania sołeckie
• utworzymy centrum wsparcia organizacji pozarządowych – użyczenie nieruchomości, sprzętu, pomoc prawna, księgowa)
• będziemy zlecać większą ilości zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym
• wprowadzimy konsultacje społeczne projektów uchwał
• utworzymy Radę Pożytku Publicznego
• zwiększymy środki budżetowe na współpracę z NGO
• będziemy gromadzić, analizować i w miarę możliwości wprowadzać do realizacji propozycje Mieszkańców dotyczące funkcjonowania naszej Gminy.
• Przeprowadzimy szerokie konsultacje społeczne na tematy związane z kluczowymi planami rozwoju Gminy
• gwarantujemy jawność, przejrzystość naszych działań i rzetelną informację o sytuacji Gminy
• będziemy wspierać inicjatywy społeczne mające na celu podnoszenie jakości życia naszych Mieszkańców
• będziemy aktywizować wszelkie organizacje, stowarzyszenia, związki, podmioty gospodarcze oraz niezrzeszonych do współuczestnictwa w działaniach na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców naszej Gminy

Będziemy stale podnosić jakość usług. W tym celu przeprowadzimy audyty we wszystkich spółkach, jednostkach i instytucjach oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach.

#razemmozemywiecej
Krzysztof Halek